SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn được điều hành bởi Ban giám đốc với 2 khối: Front office và back office

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

BAN GIÁM ĐỐC